Informatiebrief verkeersontsluiting Sportpark A4(vervolg)

Beste Wijkbewoners,                                                      Schiedam, 13 mei  2016

Presentatie rapport SOAB aan de wijkbewoners:

In de vorige brief melden wij U dat ons verzet tegen het gemeentelijk (verkeer-) ontsluitingsplan van het Sportpark A4 ertoe geleid heeft dat we genoodzaakt waren een onafhankelijk deskundig bureau in te schakelen om de deugdelijkheid van de gemeentelijke plannen te toetsen.  Hierbij hebben we ons wel gerealiseerd da,t  wanneer op onderdelen door de deskundige het gemeentelijk plan als juist werd beoordeel, we ons daarbij moeten neerleggen. Het rapport van de deskundige van bureau SOAB  is op woensdagavond 13 april in een goed bezochte bijeenkomst in Wijkcentrum de Brug aan de bewoners gepresenteerd. Het  volledige rapport is te lezen op de website van  het SOBO: https://www.soboschiedam.nl/    Het rapport ondersteunde op een aantal belangrijke punten de bezwaren van de wijkbewoners. Hiermede hopen we een wezenlijke verbetering/verandering van het gemeentelijk ontsluitingsplan te bereiken. Natuurlijk zijn er een aantal  uitgangspunten wel als juist beoordeeld, al moeten deze nog wel op een juiste en veilige manier uitgevoerd worden.   Een goed verslag van deze informatie avond kunt u vinden op internet: http://www.schiedam24.nl/nieuws/nieuws/onderzoek-verkeerkundige–ontsluiting-sportpark-a4-ondeugdelijk

Informatie aan de Sportverenigingen. Ook hebben we de sportverenigingen geïnformeerd over de inhoud van het rapport. Uit de reacties van de verenigingen begrijpen wij dat ook zij via een nieuw in te stellen projectgroep gezamenlijk de probleempunten willen oplossen en het van groot belang vinden dat er een voor iedereen veilige ontsluiting van het sportpark ontstaat.

Informatie aan de gemeente. Het rapport is gezonden aan het College van Burgemeester & Wethouders en de gemeenteraad van Schiedam. Ook is dit ter informatie gestuurd aan het College van Burgemeester & Wethouders van Vlaardingen. Op verzoek van de gemeente Schiedam heeft bureau SOAB, in aanwezigheid van leden van de bewonersgroep op 9 mei j.l. aan betrokken ambtenaren en externe deskundigen, een toelichting op het rapport gegeven. De ambtenaren zullen nu een advies aan het College maken waarna de besluitvorming kan plaatsvinden. De verwachting is dat dit nog deze maand zal plaatsvinden. Wel is ons medegedeeld dat de start van de werkzaamheden pas zal plaatsvinden nadat er overleg heeft plaatsgevonden.

Het vervolg. We mogen wel constateren dat het uitgebrachte rapport er toe heeft geleid dat er binnen de gemeente opnieuw naar het ontsluitingsplan wordt gekeken, onze inzet en uw bijdrage is dus niet voor niets geweest. Bij de aanbieding van het rapport aan de gemeente hebben we gevraagd om een projectgroep in te stellen van bewoners, sportverenigingen en de gemeente  die, onder leiding van een onafhankelijk voorzitter, een herziening van het gemeentelijk ontsluitingsplan moet realiseren. Wij wachten nu op antwoord van het College van Burgemeester en Wethouders en verwachten dat nog deze maand. 

Wat is verder nog van belang.

Naast de discussie over een goede en veilige ontsluiting van het Sportpark A4 zijn er natuurlijk nog meer onderwerpen die aandacht verdienen. Dit zijn echter zaken die niet door onze groep worden behandeld omdat wij ons uitsluitend richten op het ontsluitingsplan. Een aantal bewoners, o.a. van het De La Marplein,  hebben  zorgen geuit over de mogelijke hinder van geluid, licht  e.d. wanneer het sportpark in gebruik is. Deze terechte aandachtspunten  worden behandeld in de Klankbordgroep A4 waarin een aantal wijkbewoners zitting hebben. In deze Klankbordgroep wordt ook de discussie gevoerd over de inhoud en naleving van de diverse gebruikers vergunningen. We zullen de bewoners in de Klankbordgroep vragen  of ze de informatievoorziening over deze onderwerpen aan de wijkbewoners via de klankbordgroep willen regelen.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, zodra er nieuws te melden is over de verdere voortgang zullen wij dit zeker doen.

Namens de samenwerkende  actiegroepen in Woudhoek,

Dan Timmers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *